Các cập nhật

Các cập nhật này khá quan trọng vui xem qua