Các thành viên

Chúng tôi được lập với các thành viên cốt lõi:

Thành viên: QH

Nhiệm vụ: Quản lý và điều hành các dự án của VivuCloud

Bắt đầu tham gia dự án từ: 2022

Thành viên: HC

Nhiệm vụ: Triển khai, bảo trì và tư vấn về lập trình góp phần bảo đảm các hệ thống hoạt động ổn định.

Bắt đầu tham gia dự án từ: 2023

Thành viên: Q

Nhiệm vụ: Triển khai và bảo trì Tool theo sự hướng dẫn của HC.

Bắt đầu tham gia dự án từ: 2023

Last updated